Ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj predstavlja najmlađu nadležnost lokalne samouprave, potrebu i razvojni prioritet svakog grada/opštine. SKGO radi na (1) stvaranju boljih uslova za razvoj privrede i zapošljavanja, (2) jačanju kapaciteta JLS za planiranje i sprovođenje politika, programa, instrumenata i mehanizama lokalnog ekonomskog razvoja i poljoprivrede i ruralnog razvoja, (3) izradi i realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja, (4) promociji efikasnijih lokalnih usluga prema privredi, (5) uklanjanju  barijera za poslovanje na lokalnom nivou, (6) unapređenju saradnje lokalne samouprave sa privredom, (7) razvoju instrumenata podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (poslovni savet, JPP), (8) brendiranju i boljem pozicioniranju gradova i opština, (9) razvoj turizma na lokalnom nivou.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Ministarstvom privrede, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Razvojnom agencijom Srbije, Privrednom komorom Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje,  relevantnim pokrajinskim sekretarijatima, regionalnim razvojnim agencijama i drugim organima i institucijama.


Zakonodavni okvir

Ključni propisi koji uređuju nadležnosti i poslove jedinica lokalne samouprave u ovim oblastima su: Zakon o ulaganjima, Zakon o turizmu, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama.


Kako SKGO doprinosu ekonomskoj razvoju na lokalnom nivou

SKGO nastoji da svojim delovanjem aktivno doprinosi stvaranju povoljnog regulatornog okvira u ovim oblastima, vodeći računa da interesi gradova i opština budu adekvatno predstavljeni u dijalogu sa nacionalnim institucijama.

U cilju potpune implementacije Zakona o ulaganjima, SKGO promoviše lokalne modele akata koji se odnose na bliže određivanje rada lokalnog projektnog tima i lokalnog investicionog programa kao sastavnih delova Zakona. Takođe, SKGO kroz podršku sprovođenju pojednostavljenih administrativnih postupaka, radi u pravcu smanjenja prepreka za poslovanje privrede i stvaranja boljih uslova za povoljno poslovno okruženje.

Kako poljoprivreda i ruralni razvoj predstavljaju jedan od najvažnijih strateških prioriteta svakog grada/opštine SKGO veoma intenzivno radi na daljoj podršci u ovoj oblasti, prevashodno kroz podršku prilikom izrade i realizacije godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i u procesima izrade programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju i jačanju kapaciteta gradova i opština kao servisa potencijalnim korisnicima za sprovođenje IPARD programa.

U cilju razmene iskustva i što bolje primene najboljih primera iz prakse, definisanja politike organizacije u oblasti ekonomskog razvoja u okviru SKGO aktivno funkcionišu Odbor za ekonomski razvoj i dve mreže SKGO stručnjaka sa lokalnog nivoa Mreža za lokalni ekonomski razvoj i Mreža za poljoprivredu i ruralni razvoj


Najvažniji prioriteti SKGO u narednom periodu u ovoj oblasti su: 

  1. Dalje unapređenje upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem kroz planiranje i sprovođenje politika, programa, instrumenata i mehanizama (program LER-a, izdavanje municipalnih obveznica, JPP, poslovni saveti, brendiranje);
  2. Unapređenje postojećeg pravnog okvira od značaja za lokalni ekonomski razvoj i učešće u predlozima novih zakonskih rešenja;
  3. Intenziviranje stalne saradnje gradova i opština sa predstavnicima lokalne privrede;
  4. Podrška lokalnoj samoupravi u optimizaciji lokalnih administrativnih postupaka prema privredi i građanima;
  5. Razvoj kapaciteta gradova i opština za primenu pravila o dodeli državne pomoći i adekvatno usklađivanje državne pomoći sa politikom lokalnog razvoja;
  6. Unapređenje upravljanja razvojem turizma na lokalnom nivou (razvoju i primena programa razvoja turizma u JLS, jačanje kapaciteta za obavljanje inspekcijskog nadzora u oblasti turizma i dr.);
  7. Dalja podrška gradovima i opštinama u izradi i realizaciji godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, lokalnih programa podršku poljoprivreda i ruralnom razvoju i jačanje kapaciteta JLS kao servisa potencijalnim korisnicima za sprovođenje IPARD programa.