Sistem lokalne samouprave

Kroz aktivnosti u oblasti sistema lokalne samouprave SKGO se bavi primenom osnovnog pravnog okvira za lokalnu samoupravu koja obuhvata: (1) izborni sistem; (2) funkcionisanje organa lokalne samouprave; (3) građansku participaciju; (4) mesnu samoupravu; (5) zaštitu prava građana i prava nacionalnih manjina; (6) pravnu pomoć; (7) javno informisanje, (8) međuopštinsku saradnje; (9) odnos lokalnih i viših nivoa vlasti, (10) funkcionisanje i organizaciju lokalne uprave; (11) razvoj funkcije ljudskih resursa i usavršavanje lokalnih službenika; (12) strateško planiranje razvoja lokalne samouprave.

SKGO aktivno sarađuje sa državnim organima i institucijama nadležnim za ove oblasti, a pre svih sa Kabinetom predsednika Vlade Republike Srbije, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom pravde, Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Službom za upravljanje kadrovima, Nacionalnom akademijom za javnu upravu, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Zaštitnik građana i drugim institucijama.


Zakonodavni okvir

Osnovni propisi koji regulišu oblast sistema lokalne samouprave su Zakon o teritorijalnoj organizaciji; Zakon o lokalnim izborima; Zakon o lokalnoj samoupravi; Zakon o glavnom gradu; Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi; Zakon o zaposlenima u AP i JLS; Zakon o opštem upravnom postupku; Zakon o inspekcijskom nadzoru; Zakon o komunalnoj miliciji; Zakon o javnim preduzećima i Zakon o planskom sistemu.


Kako SKGO doprinosi unapređenju sistema lokalne samouprave

SKGO aktivno zastupa interese lokalne samouprave učešćem u pripremi nacionalnih propisa i politika  koji na sistemski način uređuju oblast lokalne samouprave (ustavni i zakonski položaj lokalne samouprave, uređenje organa, nadležnosti, zaštita LS, funkcionisanje uprave, itd.). Sa druge strane, SKGO zagovara i podržava efikasnu implementaciju propisa i politika u lokalnoj samoupravi, a svojim delovanjem aktivno doprinosi razvoju kapaciteta gradova i opština za obavljanje nadležnosti lokalne samouprave u navedenim oblastima.

U cilju razmene iskustava i praktičnih znanja između gradova i opština, praćenja stanja i podrške definisanju politike organizacije u ovoj oblasti, u okviru SKGO funkcionišu Odbor za sistemska pitanja i upravu i pet Mreža SKGO - Mreža načelnika uprava gradova, opština i gradskih opština; Mreža za upravljanje ljudskim resursima, Mreža za lokalnu bezbednost i Mreža za rodnu ravnopravnost.


Najvažniji prioriteti SKGO u daljem periodu u ovoj oblasti 

  1. Intenziviranje procesa decentralizacije i jačanje lokalne samouprave uvećanjem poslova za koje su nadležni gradovi i opštine i razvijanje lokalnih kapaciteta za njihovo sprovođenje;
  2. Reformisanje organizacije lokalne uprave i njena optimizacija i prilagođavanje potrebama lokalne samouprave;
  3. Povećanje efikasnosti administrativnog postupanja lokalne samouprave, reforma administrativnog postupanja i razvoj elektronske uprave;
  4. Dalje unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja lokalnih službenika;
  5. Jačanje pravnog okvira za međuopštinsku saradnju, podrška razvoju i uspostavljanju međuopštinske saradnje u sprovođenju poslova lokalne samouprave;
  6. Unapređenje planskog sistema na lokalnom nivou, uz punu primenu participativnog pristupa u procesu planiranja.
  7. Intenziviranje participacije građana i lokalne javnosti u radu lokalne samouprave, posebno u izradi lokalnog budžeta i lokalnih planskih i razvojnih dokumenata