Projekti

Be.CULTOUR


Beyond CULtural TOURism: Human-Centred Innovations for Sustainable and Circular Cultural Tourism

Više od kulturnog turizma: Humanističke inovacije za održiv i cirkularni kulturni turizam

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila je podršku iz EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 za projekat BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”, a koji se tiče unapređenja i inovativnog razvoja u oblastima: kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti – među kojima je i Vojvodina, odnosno pomenute opštine.

Više o ovom projektu na engleskom jeziku nalazi se na www.becultour.eu.

Sveobuhvatan cilj projekta Be.CULTOUR jeste da se zajednički stvore i testiraju održive  humanističke inovacije – usmerene na čoveka za cirkularni kulturni turizam kroz saradničke mreže, metodologije sistemskog i transdisciplinarnog pristupa za inovacije i poboljšane investicione strategije. Targetiranjem ugroženih, udaljenih, perifernih ili deindustrijalizovanih oblasti i kulturnih predela, kao i prekomerno iskorišćenih oblasti, lokalne mreže za inovaciju nasleđa će zajedno razvijati dugoročni projekat razvoja zasnovanog na nasleđu u oblastima uključenim u unapređivanje inkluzivnog ekonomskog rasta, dobrobiti i otpornosti zajednica, obnavljanju prirode, kao i delotvorne saradnje na prekograničnom, regionalnom i lokalnom nivou.

 „Mesto”, osmišljeno kao genius loci, starinski duh lokaliteta koji izražava njegovu „iskonsku vrednost” i „ljudi” kao ko-kreatori njegove jedinstvenosti, kulture, umetnosti, tradicije, folklora, produktivnosti, duhovnosti, kao i „ritma života” jesu u fokusu projekta Be.CULTOUR, čiji je cilj realizacija dugoročnijih razvojnih projekata u šest evropskih pilot-regija nasleđa, među kojima je i Srbija, odnosno Vojvodina i opštine: Bač, Sremski Karlovci i Irig – Fruška gora.


Planirani rezultati projekta Be.CULTOUR:

  • 6 akcionih planova pod vođstvom lokalnih zajednica za organe uprave koji se odnose na podsticanje održivog i cirkularnog kulturnog turizma u projektnim pilot-regijama nasleđa.

Da bi se podržalo sprovođenje i praćenje akcionih planova, biće osmišljene nove metode za procenu metabolizma turističkih tokova, u skladu sa pristupom cirkularne ekonomije u kulturnom turizmu. Višedimenzionalni uticaj kulturnog turizma biće procenjen korišćenjem inovativnih statističkih metoda, alata i ključnih pokazatelja učinka, uz identifikovanje naprednih IT sistema i alata za upravljanje velikom količinom podataka koji se koriste u pilot i mirror-regionima;

Akcioni planovi će biti dovršeni uz mapiranje alternativa za finansiranje da bi se omogućili delotvorno sprovođenje, nadogradnja i dugoročna održivost u pilot-regionima. Projekat će razviti preporuke za politike koje se odnose na delotvorno korišćenje evropskih strukturnih i investicionih fondova (ESIF), pretpristupnih fondova i drugih fondova EU uz prihvatanje perspektive ljudi iz prakse.

  • Najmanje 18 idejnih rešenja zasnovanih na specifičnostima lokaliteta (3 na svakom pilot lokalitetu nasleđa) biće definisano u inovativnim oblastima. Odabrana inovativna iz javnog poziva za hakaton rešenja ući će u Be.CULTOUR  Akcelerator – Program za ubrzavanje inovacija. Šest ovih rešenja će biti odabrano od strane timova iz svih pilot-regiona i mirror-regiona u okviru međunarodnog hakatona i biće nagrađeno mogućnošću da se izrade prototipovi usluga/proizvoda bliskih tržištu za održivi i cirkularni kulturni turizam na pilot lokalitetima nasleđa i da se oni testiraju.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Igor Pucarević (igor.pucarevic@skgo.org).